MobiTest hlavicka
Flag CZ
 

MobiTest

MobiTest měří polohu, trasu a charakteristiky pohybu, čas a další proměnné. Je využitelný pro komplexní studie mobility obyvatelstva, specifických cílových skupin, osob i dopravních prostředků či pohybujících se předmětů.

MobiTest je lokalizační a měřicí zařízení, které primárně pracuje se signálem GPS / Galileo a zaznamenává přesnou trasu a polohu v čase, který je satelitně synchronizován.

MobiTest, v porovnání s běžně dostupnou osobní navigací nebo mobilním telefonem, zajišťuje kontinuální a přesné měření. Přístroje se velmi snadno obsluhují, disponují dostatečně velkou kapacitou paměti a baterií. HW i FW lze přizpůsobovat potřebám projektů, vč. přenosu naměřených dat až několikrát denně.

MobiTest je řešení, které zahrnuje: lokalizační a měřicí přístroj + kompletní GIS servis, poradenství, MobiTest Data Explorer, MobiTest Web Report a asistenční data Almanac*. Přístroje jsou dostupné k zakoupení nebo pronájmu.

*aktualizované informace o poloze satelitů - výrazné zpřesnění měření (nevyužívá se v běžných navigacích nebo mobilních telefonech)
  Flag EN
 

MobiTest

MobiTest device measures position, route and movement characteristics, time and other variables. It is usable for complex human mobility study, measuring special target groups, individuals, transport or moving objects.
 
MobiTest is localization and measuring device, which primary works by the help of signal GPS / Galileo. The position and route is recorded in the time, which is synchronized by satellites.

Compared with common personal navigation or mobile phones there is guaranteed continual and accurately measuring with MobiTest. The device is very easy to control. There is enough memory space and battery capacity. MobiTest can be customized to the different projects, including transferring of measured data up to several times a Day.  

MobiTest solution covers: localization and measurement device + complete GIS and consulting service, MobiTest Data Explorer, MobiTest Web Report and assist data Almanac*. Devices are available for purchase or leasing.

*updated data containing information about satellites positions – for higher accuracy of measurement (not used in common navigation or mobile)     

  Flag FR
 

MobiTest

MobiTest permet de determiner la position, l'enregistrement de l'itinéraire et les caractéristiques du mouvement, le temps et d'autres variables. Il est utile pour l’étude complète de la mobilité de la population, des groupes cibles spécifiques, des personnes et des moyens de transport ainsi que les objets  en mouvement.

MobiTest est un appareil de positionnement et de mesure, qui utilise principalement le signal GPS / Galileo et enregistre l'itinéraire exact et la localisation dans le temps qui est synchronisé par satellite.

MobiTest, en comparaison avec le système de navigation personnel ou le téléphone portable, fournit une mesure précise et continue.
L’usage de cet appareil est très simple, il possède une assez grande capacité de mémoire et une autonomie sufisante. FW et HW adaptable aux besoins des projets, inclue la transmission des données enregistrées jusqu'à plusieures fois par jour.

MobiTest est une solution qui comprend: un appareil de positionnement et de mesure + service SIG complet, consultations, MobiTest Data Explorer,  MobiTest Web Report,  et mise à jour d´Almanach*. Les appareils sont disponibles pour la vente ou la location.     

*données de position des satellites et autres informations nécessaires pour calculer la position, donc raccourcir le temps d’acquisition des satellites (lieux à faible signal tels que les milieux urbains et à l'intérieur des locaux où le récepteur manque d’accès vers le ciel)

 

contact: MGE DATA, spol. s r. o., U Šalamounky 769/41, Košíře, Prague 5, CZ-15800
Tel: +420 257 212 341, Fax: +420 257 216 313
e-mail: dstrnad@mgedata.cz